Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden

Art.1 TOEPASSELIJKHEID
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en diensten van of door RSTK RIOOLSERVICE gevestigd te Kampen, hierna aan te duiden als: "RSTK RIOOLSERVICE".

Onder "opdrachtgever" wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: de natuurlijke of rechtspersoon die aan RSTK RIOOLSERVICE te Kampen opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden.

Art.2 OFFERTE
1. Iedere door RSTK RIOOLSERVICE uitgebrachte offerte is vrijblijvend en vervalt na ommekomst van 30 dagen na offertedatum.

2. De bevestiging tot het aangaan van een overeenkomst kan zowel mondeling als schriftelijk worden gedaan. Pas nadat de opdracht door RSTK RIOOLSERVICE te Kampen uitdrukkelijk is aanvaard en (schriftelijk) is bevestigd, is deze voor RSTK RIOOLSERVICE te Kampen bindend.

3. Alle aanbiedingen zijn exclusief BTW en gebaseerd op uitvoering van de te verrichten werkzaamheden op normale werkdagen en normale werktijden, welke gelden van 8.00 – 16.45 uur met inachtneming van 3/4 uur pauze.

4. Tenzij tussen opdrachtgever en RSTK RIOOLSERVICE te Kampen anders overeengekomen, worden de in rekening gebrachte uren berekend vanaf het tijdstip van vertrek standplaats (zijnde het adres van RSTK RIOOLSERVICE, Bumastraat 22 te Kampen) tot aankomst op de standplaats van het te verrichten werk.

5. Voor wachturen die voor RSTK RIOOLSERVICE ontstaan als gevolg van door opdrachtgever c.q.(door de opdrachtgever ingeschakelde) derden te verrichten werkzaamheden, dan wel ontstaan door omstandigheden die aan de opdrachtgever c.q. de door opdrachtgever ingeschakelde derden te (ver–)wijten zijn, is de opdrachtgever aan RSTK RIOOLSERVICE een geldelijke vergoeding verschuldigd, gelijk aan het gebruikelijke door RSTK RIOOLSERVICE aan opdrachtgever in rekening te brengen loonkosten, huurprijs materieel en materiaalkosten. De opdrachtgever dient deze vergoeding van deze wachturen binnen 30 dagen na factuurdatum te voldoen.

6. Onder overuren wordt voorts het volgende verstaan:
Van maandag t/m vrijdag 8:00 uur tot 17:00 normaal tarief.
Van 17:00 t/m 22:00 uur 75 % toeslag
Van 22:00 t/m 8:00 uur 100 % toeslag
Zaterdag 100 % toeslag.
Op Zon en feestdagen 100 % toeslag.

7. Het hiervoor in lid 6 gestelde geldt tevens voor het uurtarief van het materieel dat door RSTK RIOOLSERVICE ter beschikking wordt gesteld.Art. 3 TEKENINGEN, ONTWERPEN ETC.
1. Tekeningen, technische omschrijvingen, bestekken, ontwerpen en berekeningen maken deel uit van de overeenkomst, indien en voor zover in de overeenkomst daarnaar is verwezen. Indien de tekening afwijkt van de technische omschrijving en/of het bestek prevaleert de technische omschrijving c.q. het bestek.

2. Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen, bestekken en berekeningen die door RSTK RIOOLSERVICE of in haar opdracht is vervaardigd, blijven eigendom van RSTK RIOOLSERVICE.

3. Indien de voormelde tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen, bestekken en berekeningen door RSTK RIOOLSERVICE of in haar opdracht is vervaardigd in het kader van een door RSTK RIOOLSERVICE gedane offerte en opdrachtgever de opdracht (uiteindelijk) niet aan RSTK RIOOLSERVICE verstrekt, dienen deze bescheiden binnen 14 dagen na afwijzing, dan wel binnen 14 dagen nadat de offertetermijn ingevolge artikel 2 lid 1 van deze algemene voorwaarden vervallen is, franco aan RSTK RIOOLSERVICE te worden teruggezonden. Indien opdrachtgever dit nalaat, is hij aan RSTK RIOOLSERVICE een direct opeisbare vergoeding verschuldigd voor de kosten van ontwerp en vervaardiging van de tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen, bestekken en berekeningen. Onverlet echter het recht van RSTK RIOOLSERVICE om van opdrachtgever een vergoeding te vorderen voor alle overige met de offerte verband houdende gemaakte kosten.


Art.4 AANVANG VAN HET WERK In de overeenkomst wordt de datum van de aanvang van het werk vastgelegd. Indien dat niet is vastgelegd heeft als aanvangsdatum van het werk te gelden de dag waarop RSTK RIOOLSERVICE feitelijk met de werkzaamheden aanvangt.


Art.5 VERPLICHTINGEN VAN RSTK RIOOLSERVICE
1. RSTK RIOOLSERVICE verplicht zich in te spannen om het werk zo goed en deugdelijk mogelijk als redelijkerwijs kan worden verwacht, uit te voeren.


2. RSTK RIOOLSERVICE stelt zich zoveel als mogelijk op de hoogte van de voor de uitvoering van het werk van belang zijnde voorschriften en beschikkingen van overheidswege. RSTK RIOOLSERVICE is echter niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden daaromtrent. Opdrachtgever is gehouden RSTK RIOOLSERVICE dienaangaande juist en tijdig te informeren.


Art.6 AANSPRAKELIJKHEID VAN RSTK RIOOLSERVICE 1. RSTK RIOOLSERVICE is niet aansprakelijk voor eventueel aan het werk of eigendommen van opdrachtgever (of derden) ontstane schade, zoals aan leidingen en/of kabels, als gevolg van werkzaamheden door RSTK RIOOLSERVICE of door haar ingeschakelde derden. Evenmin is zij aansprakelijk voor het nazakken van straatwerk na voltooiing van de werkzaamheden, tenzij wettelijke bepalingen de uitsluiting van deze aansprakelijkheid verhinderen.

2. Voor zover door dwingend rechterlijke regelingen of bepalingen niet anders is bepaald, vrijwaart opdrachtgever RSTK RIOOLSERVICE van elke aansprakelijkheid voor schade, welke tijdens of als gevolg van de in het kader van de overeenkomst door of namens RSTK RIOOLSERVICE verrichte werkzaamheden door derden worden geleden.

3. De opdrachtgever draagt de volledige verantwoordelijkheid voor en het volledige risico van de door of namens hem voorgeschreven/gehanteerde constructies, werkwijzen (daaronder begrepen de invloed die daarop door de bodemgesteldheid wordt uitgeoefend) orders en bouwstoffen, materialen, tekeningen en hulpmiddelen.

RSTK RIOOLSERVICE zal de opdrachtgever wel zoveel mogelijk wijzen op de door haar geconstateerde onvolkomenheden in door de opdrachtgever voorgeschreven/gehanteerde constructies en werkwijzen, evenals op gebreken in door de opdrachtgever ter beschikking gestelde bouwstoffen, materialen en hulpmiddelen, indien dat aan de orde mocht zijn.

RSTK RIOOLSERVICE is echter niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden dienaangaande. Opdrachtgever is dan ook gehouden RSTK RIOOLSERVICE te vrijwaren van elke schade – bij wie deze ook mocht opkomen – die als gevolg van eventueel ondeugdelijk gebleken materiaal, werkwijzen en/of constructies mocht ontstaan.

4. In die gevallen waarin RSTK RIOOLSERVICE desondanks toch aansprakelijk mocht worden gesteld met betrekking tot onvoldoende of onjuiste uitvoering van aan haar opgedragen werkzaamheden, of niet behoorlijke vervulling van haar contractuele of wettelijke verplichtingen, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot de schade aan de door RSTK RIOOLSERVICE geleverde goederen.

5. Aansprakelijkheid voor gevolgschade, direct of indirect veroorzaakt, is uitgesloten.

6. De door RSTK RIOOLSERVICE verschuldigde schadevergoeding zal nimmer het bedrag van de aannemingssom, althans het totale offertebedrag, te boven gaan.


Art.7 VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER; AANSPRAKELIJKHEID JEGENS RSTK RIOOLSERVICE.
1. De opdrachtgever is gehouden ervoor zorg te dragen dat RSTK RIOOLSERVICE tijdig kan beschikken:

– over de voor de opzet van het te verrichten werk benodigde gegevens (zoals tekeningen, technische omschrijvingen en/of bestekken) en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen) e.e.a. op aanwijzing van RSTK RIOOLSERVICE

– over het gebouw, het terrein of het water waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd, meer speciaal daaronder begrepen de deugdelijke toegang tot het werk, zowel voor mens als materieel. Opdrachtgever dient zorg te dragen voor de voor het werk vereiste verkeersafzettingen mits is overeengekomen dat Welten Rioolservice daarvoor zou zorgdragen

– over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen, afvalstoffen, materialen en werktuigen

– over afdoende aansluitingsmogelijkheden met voldoende capaciteit voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht, water en andere voor de uitvoering van de werkzaamheden benodigde energie binnen een straal van 50 meter

– over tekeningen van de ligging van kabels, buizen en leidingen

2. De kosten van de in verband met de uitvoering van de opdracht benodigde elektriciteit, gas en water is voor rekening van opdrachtgever.

3. Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat eventueel door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, dan die tot de werkzaamheden van RSTK RIOOLSERVICE behoren, zodanig en tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het werk door RSTK RIOOLSERVICE daarvan geen vertraging ondervindt, dan wel RSTK RIOOLSERVICE als gevolg hiervan schade lijdt. Voor het geval de hiervoor bedoelde vertraging en/of schade mocht ontstaan, is opdrachtgever gehouden de kosten van de extra inspanningen en/of werkzaamheden conform de aanvaardde offerteprijzen en (zo nodig) met inachtneming van het in artikel 2 sub 6 en 7 bepaalde, aan RSTK RIOOLSERVICE (of door deze ingeschakelde derden) te vergoeden.

4. Voor rekening en risico van opdrachtgever komen de kosten en/of schade, verband houdende met (de verwijdering van) in het werk blijkende obstakels, zoals onvoorziene funderingen en/of kabels en/of leidingen, die tot vertraging en/of extra werkzaamheden leiden in de uitvoering van de opdracht, daaronder begrepen de als gevolg daarvan ontstane extra kosten en schade aan het werk, materieel, materialen en werknemers van RSTK RIOOLSERVICE en/of door RSTK RIOOLSERVICE ingeschakelde derden.

5. Voor rekening en risico van opdrachtgever komen tevens:

– het vast komen zitten van de slang tijdens het doorspuiten van de riolering, te wijten aan defecten aan het (onderliggend) rioolstelsel of te wijten aan de slechte staat waarin het riool zich bevindt. Tevens komen voor zijn rekening de kosten die gemoeid zijn met alle extra handelingen, materiaalkosten en arbeidstijd die nodig is om de betreffende slang weer los te krijgen;

– mogelijke vervuiling van de woning en/of andere ruimten die ontstaat als gevolg van het doorspuiten onder hoge druk;

6. Voor rekening van opdrachtgever komen de transport–, stort– en verwerkingskosten van de door RSTK RIOOLSERVICE bij de uitvoering van de opdracht verwijderde (afval)stoffen. Deze kosten zullen door RSTK RIOOLSERVICE als gescheiden post in rekening worden gebracht.

7. Voor rekening en risico van opdrachtgever komen de kosten, verband houdende met de directe en/of indirecte invloed van de weersgesteldheid op (de voortgang van) de werkzaamheden (zoals bij: wateroverlast door regenval, hoge waterstand van rivieren die in het gebied waar de werkzaamheden worden uitgevoerd stromen), evenals de als gevolg daarvan ontstane schade aan het werk, materieel, materialen en werknemers van RSTK RIOOLSERVICE en/of door RSTK RIOOLSERVICE ingeschakelde derden.

8. Voor rekening en risico van opdrachtgever komt de directe en/of indirecte invloed van mechanische afwatering en/of drukriolering op (de voortgang van) de werkzaamheden, daaronder begrepen de als gevolg daarvan ontstane extra kosten en schade aan het werk, materieel, materialen en werknemers van RSTK RIOOLSERVICE, door RSTK RIOOLSERVICE ingeschakelde derden.


Art.8 ONWERKBAAR WEER

Partijen treffen een regeling in geval van onwerkbaar weer. Bij gebreke daarvan is het risico hiervan voor opdrachtgever, tenzij en voor zover RSTK RIOOLSERVICE terzake van vorstverlet of soortgelijke omstandigheden op een vergoeding door derden aanspraak kan maken. Indien niet tijdig afbesteld komen de kosten van het gemaakte transport voor rekening van opdrachtgever.


Art.9 OVERMACHT 1. Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, dat niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

2. Mochten al vóór het intreden van een dergelijke omstandigheid door RSTK RIOOLSERVICE prestaties zijn verricht dan is opdrachtgever gehouden de kosten daarvan aan RSTK RIOOLSERVICE te voldoen. RSTK RIOOLSERVICE zal de betreffende kosten aan de opdrachtgever in rekening brengen.

Art.10 BOUWSTOFFEN EN MATERIALEN 1. Alle eventueel door de opdrachtgever aan te leveren en door RSTK RIOOLSERVICE te verwerken bouwstoffen en materialen moeten van goede kwaliteit zijn, geschikt voor het beoogde gebruik en voldoen aan de daartoe gebruikelijke c.q. wettelijke eisen en overheidsvoorschriften.

De opdrachtgever heeft in te staan voor de juiste soort, kwaliteit en hoeveelheid van de door hem aan RSTK RIOOLSERVICE of aan door RSTK RIOOLSERVICE ingeschakelde derden ter beschikking te stellen bouwstoffen en materialen.

RSTK RIOOLSERVICE is niet aansprakelijk tegenover opdrachtgever indien mocht blijken dat de door opdrachtgever voorgeschreven materialen en bouwstoffen op enigerlei wijze niet voldoen.

2. RSTK RIOOLSERVICE (en/of eventueel door haar ingeschakelde derden) is(zijn) niet gehouden deze te gebruiken bouwstoffen en materialen te onderzoeken en/of te keuren.

De opdrachtgever kan – indien hij dit wenst – de door RSTK RIOOLSERVICE te gebruiken bouwstoffen en materialen wel laten keuren. De keuring dient te geschieden bij de aankomst hiervan op de plaats waar het werk wordt uitgevoerd (of, indien overeengekomen, op monsters) of, indien de voortgang van het werk dat niet verhindert, bij de eerste gelegenheid daarna.

3. Indien de opdrachtgever de bouwstoffen en materialen niet keurt of laat keuren, geldt tussen partijen dat opdrachtgever deze de bouwstoffen en materialen stilzwijgend heeft goedgekeurd.

4. Voor het geval partijen over de kwaliteit van de bouwstoffen en materialen van mening verschillen, zijn zij bevoegd de bouwstoffen en materialen door een door beiden te benoemen onafhankelijke deskundige te laten onderzoeken. De daaraan verbonden kosten komen voor rekening opdrachtgever.

5. Voor de aangevoerde bouwstoffen en materialen draagt de opdrachtgever het risico van verlies en/of beschadiging vanaf moment waarop deze op de plaats waar het werk wordt uitgevoerd zijn aangevoerd.

6. Zowel opdrachtgever als RSTK RIOOLSERVICE kunnen in geval van afkeuring van bouwstoffen of materialen vorderen dat een, in onderling overleg genomen en door beide partijen gewaarmerkt en verzegeld, monster wordt bewaard.

7. Alle bouwstoffen en materialen worden door RSTK RIOOLSERVICE voor rekening van de opdrachtgever afgevoerd.

8. De uit het werk komende bouwstoffen en materialen, waarvan opdrachtgever heeft verklaard dat hij deze wenst te behouden, dienen door deze van het werk te worden verwijderd. Opdrachtgever dient RSTK RIOOLSERVICE schriftelijk van deze wens op de hoogte te stellen.


Art.11 WERKBONNEN
1. Medewerkers van RSTK RIOOLSERVICE vullen werkbonnen in en dienen deze in bij de opdrachtgever, mocht hij daarom vragen en aanwezig zijn. Hierin wordt onder meer aantekening gemaakt van:

– de uitgevoerde werkzaamheden
– eventuele (noodzakelijke) wijzigingen in de opdracht
– indien van toepassing, de gewerkte uren en transporturen
– de verwerking van bouwstoffen en materialen
– de aan– en afvoer van bouwstoffen, materialen en hulpmiddelen
– opneming goedkeuring en oplevering van het werk, evenals eventueel ingebruikneming van (een gedeelte van) het werk

2. Indien de werkbon door de opdrachtgever wordt afgetekend, bevestigt hij hiermee de volledige juistheid van de inhoud. Hetzelfde geldt voor een door de opdrachtgever afgetekende opdrachtbon.

3. Indien de opdrachtgever niet binnen 10 dagen na indiening van de werkbon aan RSTK RIOOLSERVICE heeft medegedeeld dat deze onjuistheden bevat, geldt het op de werkbon vermelde als juist.

Art.12 OPLEVERING, ONDERHOUDSTERMIJN 1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd:

– wanneer RSTK RIOOLSERVICE hetzij schriftelijk hetzij mondeling aan de opdrachtgever kennis gegeven heeft van de voltooiing van het werk en opdrachtgever het werk mondeling dan wel schriftelijk heeft goedgekeurd
– bij ingebruikneming van het werk door opdrachtgever of de rechthebbende met dien verstande dat door de ingebruikneming van een gedeelte van het werk dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.

2. Kleine gebreken, die binnen de in artikel 12 lid 4 bedoelde termijn kunnen worden hersteld, zijn geen reden tot onthouding van goedkeuring, dan wel tot enige gerechtvaardigde opschorting.

3. Bij onthouding van de goedkeuring van (een deel van) het werk is de opdrachtgever verplicht hiervan binnen 14 dagen na de eerste oplevering schriftelijk mededeling te doen aan RSTK RIOOLSERVICE onder opgaaf van de redenen hiervoor. Indien de opdrachtgever RSTK RIOOLSERVICE niet binnen deze termijn schriftelijk heeft geïnformeerd, geldt het werk als goedgekeurd.

4. RSTK RIOOLSERVICE zal de in artikel 12 lid 2 bedoelde kleine gebreken, evenals de alsnog aan de dag getreden gebreken die binnen dertig dagen na oplevering schriftelijk te hare kennis zijn gebracht, zo spoedig mogelijk herstellen. Deze werkzaamheden zijn voor rekening van de opdrachtgever, voor zover dit niet het herstel van uitvoeringsfouten betreft.

5. Na de in het lid genoemde termijn, vervalt de aansprakelijkheid van RSTK RIOOLSERVICE voor tekortkomingen aan het werk behoudens indien een geval als voorzien in artikel 7A:1645 BW zich voordoet dan wel indien het werk een verborgen gebrek bevat en RSTK RIOOLSERVICE daarvan binnen 8 weken na ontdekking schriftelijk mededeling is gedaan.

6. Kleine gebreken, die binnen de in artikel 12 lid 4 bedoelde termijn kunnen worden hersteld, dienen schriftelijk te worden medegedeeld opdat herstel door Welten Rioolservice kan plaatsvinden. Het inschakelen van een ander bedrijf voor bovenstaand herstel komt voor rekening van opdrachtgever, welke rekening niet kan worden verrekend met werkzaamheden welke RSTK RIOOLSERVICE heeft verricht.

Art.13 TERMIJNBETALING
1. De opstelling van de termijnfacturen vindt plaats op basis van de ingezonden werkbonnen.

2. Indien betaling in termijnen is overeengekomen dienen deze betalingen stipt op de overeengekomen tijdstippen te worden voldaan, bij gebreke waarvan RSTK RIOOLSERVICE gerechtigd is om de werkzaamheden te staken tot het moment waarop alle opeisbare termijnen zijn voldaan, zonder dat een ingebrekestelling vereist zal zijn en onverminderd het recht van RSTK RIOOLSERVICE tot opvoering van kosten, schaden en interesten, die van de door RSTK RIOOLSERVICE ingeschakelde derden daaronder begrepen.

3. Betaling van het aan RSTK RIOOLSERVICE toekomende saldo dient plaats te vinden uiterlijk dertig dagen na de dag dat RSTK RIOOLSERVICE de eindafrekening heeft ingediend.

Art.14 IN GEBREKE BLIJVEN VAN OPDRACHTGEVER
1 Indien de opdrachtgever met de betaling van wat hij als gevolg van de overeenkomst en deze voorwaarden aan RSTK RIOOLSERVICE verschuldigd is, in gebreke blijft, is hij daarover een rente van 2% per maand verschuldigd, ingaande op de dertigste dag na toezending van de betreffende factuur aan opdrachtgever tot aan de dag der complete voldoening.

2 RSTK RIOOLSERVICE is na verloop van een maand na indiening van de eindafrekening bevoegd tot invordering over te gaan van het aan haar verschuldigde, zonder dat een ingebrekestelling vereist zal zijn. Indien RSTK RIOOLSERVICE tot invordering over gaat zijn alle daaraan verbonden kosten, de (buiten)–gerechtelijke daaronder begrepen, geheel voor rekening van de opdrachtgever.


Art.15 SCHORSING EN BEËINDIGING VAN HET WERK IN ONVOLTOOIDE STAAT 1. Opdrachtgever is bevoegd de uitvoering van het werk in zijn geheel of voor een gedeelte te schorsen. Opdrachtgever dient RSTK RIOOLSERVICE bij aangetekende brief van de (voorgenomen) schorsing op de hoogte te stellen. Voorzieningen die RSTK RIOOLSERVICE als gevolg van een schorsing heeft moeten treffen, worden aan opdrachtgever in rekening gebracht en door deze voldaan. Voor schade, die RSTK RIOOLSERVICE tengevolge deze schorsing lijdt, is de opdrachtgever aansprakelijk.

2. Indien de schorsing langer dan veertien dagen duurt, zal, indien RSTK RIOOLSERVICE dit wenst, het al uitgevoerde werk worden afgerekend, waartoe RSTK RIOOLSERVICE bij opdrachtgever een rekening indient, gespecificeerd op de wijze als bij het afsluiten van de overeenkomst is bepaald. Daarbij wordt rekening gehouden met de nog niet verwerkte bouwstoffen en materialen, voor zover deze eigendom van de opdrachtgever zijn geworden. Opdrachtgever zal deze nota binnen 14 dagen na factuurdatum voldoen.

3. Indien de schorsing van het werk langer dan een maand duurt, is RSTK RIOOLSERVICE bevoegd het werk in onvoltooide staat te beëindigen en de overeenkomst – voor wat betreft het nog niet uitgevoerde gedeelte – te ontbinden. In dat geval dient de opdrachtgever – behalve wat hij overigens op grond van de tussen partijen gesloten overeenkomst aan RSTK RIOOLSERVICE verschuldigd is geworden – aan deze de schade, waaronder begrepen winstdervingschade, te vergoeden, welke voor RSTK RIOOLSERVICE uit de beëindiging onvoltooide staat voortvloeit. Over wat de opdrachtgever uit dien hoofde verschuldigd is, dient RSTK RIOOLSERVICE een gespecificeerde rekening in, evenals een zo gedetailleerd mogelijk overzicht van de schade.

Art.16 AANSPRAKELIJKHEID VOOR DERDEN Personen die zich in of bij het werk bevinden, worden, voor zover deze niet in dienst zijn van RSTK RIOOLSERVICE, geacht te staan onder toezicht en de leiding van de opdrachtgever, ook indien zich in, op of bij het werk geen beheerder bevindt of opdrachtgever zulk een beheerder niet heeft. Opdrachtgever zal RSTK RIOOLSERVICE vrijwaren voor alle schade in het kader van het werk door derden geleden.


Art.17 (DREIGEND) TEKORTSCHIETENVAN DE OPDRACHTGEVER
1. In geval de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, welke voor hem uit een met RSTK RIOOLSERVICE gesloten overeenkomst en deze voorwaarden voortvloeit, evenals wanneer RSTK RIOOLSERVICE aanwijzingen heeft ontvangen over de verminderde kredietwaardigheid van de opdrachtgever waardoor gerechtvaardigde twijfel ontstaat of deze zijn verplichtingen jegens RSTK RIOOLSERVICE zou kunnen nakomen, dan wel ingeval van faillissementsaanvrage of aanvrage van surséance van betaling van de opdrachtgever, evenals stillegging of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, wordt deze geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft RSTK RIOOLSERVICE het recht, zonder dat enige ingebrekestelling vereist zal zijn en zonder rechtelijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, te hare keuze, zonder dat RSTK RIOOLSERVICE tot enige schadevergoeding of zekerheidsstelling gehouden is, onverminderd RSTK RIOOLSERVICE toekomende rechten op vergoeding van schade, kosten en interesten.

2. In al deze gevallen is elke vordering, welke RSTK RIOOLSERVICE ten laste van de opdrachtgever heeft of krijgt, terstond en geheel opeisbaar. De opdrachtgever zal RSTK RIOOLSERVICE in die gevallen de overeengekomen prijs, althans aanneemsom, betalen, verminderd met wat daarin is berekend voor het niet geleverde of het niet uitgevoerde gedeelte en met de eventuele al betaalde termijnen en verhoogt met een vergoeding van al door RSTK RIOOLSERVICE geleden en te lijden schade. Eventueel nog op het werk aanwezige niet verwerkte materialen zal RSTK RIOOLSERVICE op kosten van de opdrachtgever afvoeren.


Art.18 TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER
1. Op alle overeenkomsten gesloten met RSTK RIOOLSERVICE en op de daaruit eventuele voortvloeiende rechtsbetrekkingen, is bij uitsluiting het Nederlands Recht van toepassing.

2. Ten aanzien van mogelijke geschillen, die tussen RSTK RIOOLSERVICE en opdrachtgever kunnen ontstaan, dienen te worden voorgelegd:

– voor geschillen waarvan de kantonrechter/rechtbank bevoegd is om kennis te nemen: de Kantonrechter/rechtbank in het arrondissement waarin opdrachtgever gevestigd is, dan wel wanneer een dergelijke vestiging ontbreekt de E.A. Heer/Vrouwe kantonrechter te Zwolle;

– alle andere (inhoudelijke) geschillen: de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland

Art.19 AFWIJKING VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

Afwijking van deze voorwaarden is slechts mogelijk en rechtsgeldig, indien dat schriftelijk met RSTK RIOOLSERVICE overeengekomen is.

Kampen 01–01–2013

RSTK Rioolservice
0620388582